Центр Консалтингу

Публікації

Торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в системі Всесвітньої торгової організації

Єременко А.В. // Управління міжнародною конкурентоздатністю в умовах глобалізації екон. розвитку: Монографія: В 2т. -Т.I / Ред. Д.Г. Лук'яненко, А.М. Поручник. - К.: КНЕУ, 2006.Необхідність обговорення у межах ГАТТ питань, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, виникла у зв'язку зі стрімким поширенням у міжнародному торговельному обігу копій та аналогів товарів,

Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності в умовах інтернаціоналізації світової економіки

Єременко А.В. // Матеріали виступів IX Міжн. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми інтелектуальної власності", м. Алушта, 5-9.09.2005.В сучасному світі рівень економічного розвитку та темпи економічного зростання країн зазвичай визначаються значимістю науково-технічного прогресу в інтелектуалізації виробництва. Інтенсивність інноваційної діяльності багато в чому визначає сьогодні рівень економічного розвитку: в глобальній економічній конкуренції виграють

Проблеми транскордонного переміщення об'єктів інтелектуальної власності

Єременко А.В. // Матеріали наук. конф. "Міжнародна інтеграція та інформаційне товариство". - К.: Наук.-дослід. інститут міжн. відносин НАУ, 2005.Сучасні реалії потребують нових підходів до законодавчого вирішення проблеми на міжнародному рівні, перш за все у зв'язку із розширенням можливостей використання об'єктів права інтелектуальної власності у нових високотехнологічних сферах, у тому числі

Напрямки гармонізації національних стандартів охорони прав інтелектуальної власності з міжнародними та європейськими нормами

Єременко А.В. // Зб. мат. VIII міжн. наук.-практ. конф. "Міжн. торгівля в контексті європ. інтеграції". - К.: УАЗТ, 2005.Глобалізація світового господарства, зростання масштабів економічної експансії ТНК, подальший прогрес у розвитку електронних засобів зв'язку, а також інтернаціоналізація науки обумовлюють необхідність гармонізації стандартів охорони прав інтелектуальної власності на різних рівнях.Більшість країн світу

Інтелектуальна власність як фактор створення конкурентних переваг в міжнародному бізнесі

Єременко А.В. // Матеріали IV Міжн. конф. студ., аспір.та молодих вчених "Науково-техн. розвиток: економіка, технології, управління". - К.: Агенство "Книга пам'яті України", 2005.Основним напрямком економічного розвитку сучасного суспільства є міжнародний поділ праці та процеси інтернаціоналізації бізнесу, які супроводжують цей поділ. При цьому головним джерелом збільшення економічного потенціалу стають не матеріальні